Ochrana osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov prostredníctvom webovej stránky www.belafe.com.
Ak ste zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov v rámci EU platné od 25.5.2018).

Kto je správca osobných údajov

Správcom osobných údajov na webe belafe.com je Ing. Janetta Melichová, bytom Ivana Krasku 1115/2, 050 01 Revúca, IČO: 54 699 495, zapísaná v Živnostenskom registry Okresného úradu Rimavská Sobota (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúvam vami poskytnuté osobné údaje, v súlade s ustanoveniami Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“). Prevádzkujem webovú stránku www.belafe.com. 
Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tzn. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí so spracovávaním pomáhajú.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-mail: info@belafe.com.

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, obzvlášť zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
 • Budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
 • Plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
 • Umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy.

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ, číslo účtu, popr. telefón sú bezpodmienečne potrebné k plneniu zmluvy (napr. zaslanie produktov, dodanie služieb.).

 • Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) sú potrebné, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

 • Marketing - zasielanie informačných e-mailov

Vaše osobné údaje (e-mail, poprípade meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate sa využívajú za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných ponúk. Ak ste našim zákazníkom, konáme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia.V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

 •  Pokročilý marketing na základe súhlasu

Len na základe vášho súhlasu vám môžeme posielať taktiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten môžete, samozrejme,  kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

 •  Fotografická dokumentácia, referencie

Len na základe vášho súhlasu môžeme použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na svojich stránkach, a to do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

IP, cookies a iné online identifikátory  

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, z ktorej stránky prichádzate a prichádzate ak vďaka niektorému z našich affiliate partnerov. Používame súbory cookies, ktorých spracovanie spadá pod spracovanie osobných údajov. 
Cookies používame na nasledujúce účely: 
• fungovanie webových stránok, 
• meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webových stránkach, 
• cielenie reklamy, aby sme vás neotravovali príspevky, ktoré vás nezaujímajú. 

Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavení prehliadača. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu. Ak podá námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok. Cookies, ktoré sa zberajú na účel merania návštevnosti webu a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webe sú posudzované v podobe hromadného celku a pseudonymizovanej podobe, ktorá umožňuje identifikáciu jednotlivca len pri vynaložení značného a odborného úsilie. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané na základe vášho súhlasu. 
Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať. Súhlas prostredníctvom nastavenia prehliadača Užívateľ určuje v nastavení svojho PC, resp. v nastavení prehliadača, či má prehliadač umožniť webovské stránke ukladať cookies do koncového zariadenia. Toto nastavenie je možné považovať za súhlas so spracovaním osobných údajov. Prehliadač je nástrojom sprostredkovanie súhlasu. Súhlas však nemôže nahradiť iné nedostatky, resp. nezákonnosti spracovanie osobných údajov. 
Súhlas spĺňa definičné znaky súhlasu : Je slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný. Súhlas je vykladaný vo vzťahu k účelu, prostriedku a spôsobu spracovania osobných údajov, nie k produktu či webovské aplikáciu.

Ako zablokovať ukladanie cookies? 
Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastaveniach svojho webového prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na uvedených adresách: 
• Internet Explorer: windows.microsoft.com 
• Google Chrome: support.google.com 
• Mozilla Firefox: support.mozilla.org 
• Opera: help.opera.com 
• Safari: support.apple.com 

Cookies sú ďalej spracovávané podľa účelu nasledujúcimi spracovateľovi: 
Služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spracovávané spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia . 
Služby Facebook Pixel, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. 
Zozbierané cookies súbory sú následne spracovávané spoločností Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia


Osobné údaje sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Sú prijaté všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. 

PRENOS DÁT MIMO EÚ 
Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.
Poskytnutie osobných údajov tretím osobám


 • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.
K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania. Pre zaistenie čiastkových spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na danej spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.  Všetci zapojení spracovatelia sú povinní vaše osobné údaje chrániť rovnako ako my a zaviazali sa nám k tomu svojím vyhlásením alebo zmluvou. Sú to predovšetkým dodávatelia z oblasti serverovej infraštruktúry, bezpečnosti a účtovníctva. Ďalej využívame služby Google Analytics, v prípade vášho súhlasu Facebook pixel na zacielenie reklamy. Je možné, že pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme na spracovateľa klásť pri výbere minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovanie ako na seba.

Vaše údaje nebudem poskytovať do tretích zemí. Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: info@belafe.sk
 • Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 • Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 15 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.
 • Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávam nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
  Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)
 • Právo na prenositeľnosť: Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovej čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujem aspoň 20 dní.
 • Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 10 dní.
V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem rada pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.
Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných ponúk, E-maily s inšpiráciou, článkami či produktami a službami vám zasielam ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.
Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stisnutím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.
Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 08.06.2022.

Ďakujem za Vašu dôveru.