Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné meno: Janetta Melichová
IČO: 54 699 495
Miesto podnikania: Ivana Krasku 1115/2, Revúca 050 01
Registrácia: Živnostenský register Okresného úradu Rimavská Sobota
pod č. 650-22794
IBAN: SK29 6500 0000 0036 5153 5926
SWIFT / BIC : POBNSKBA
E-mail: info@belafe.com
Telefón: +421951 913 722

Pojmy

Poskytovateľka: Janetta Melichová, ktorá pri konzultácií, uzatváraní a plnení Zmluvy o členstve Belafe koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na vlastný účet,

Záujemkyňa: fyzická osoba, ktorá si dohodla s poskytovateľkou termín konzultácie,

Konzultácia: osobné/telefonické/online stretnutie záujemkyne s poskytovateľkou,

Web: internetová stránka poskytovateľa umiestnená na doméne webu www.belafe.com,

Členka: fyzická osoba, ktorá s poskytovateľkou uzatvorila Zmluvu o členstve Belafe. Nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,

Členstvo: služba fitness mentoringu Belafe,

Cena: celková cena dohodnutá ústne počas konzultácie a uvedená vo faktúre,

VOP: tieto všeobecné obchodné podmienky

Spôsob platby: prevodom/vkladom na účet poskytovateľky.

Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP upravujú:
- proces úvodnej konzultácie medzi záujemkyňou a poskytovateľkou,
- proces nákupu členstva vo fitness mentoringu Belafe záujemkyňou,
- práva a povinnosti zmluvných strán t. j. poskytovateľky a členky vyplývajúce zo Zmluvy o členstve Belafe a zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti s využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, a pod.
Súčasťou týchto VOP sú aj Zmluva o členstve Belafe, Spracovanie dát.

Konzultácia

Záujemkyňa o fitness mentoring Belafe si objednáva termín konzultácie u poskytovateľky cez políčko Konzultácia na doméne webu www.belafe.com. V objednávkovom formulári si vyberie dátum a čas. Uvedie svoje krstné meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Potvrdením sa termín konzultácie stáva záväzným. V stanovený termín je záujemkyňa telefonicky/online kontaktovaná zo strany poskytovateľky. 
Konzultácia je už súčasťou poskytovania služby. V prípade vyjadrenia súhlasu o členstvo a uhradenia vstupného členského poplatku, členka súbežne vyjadruje súhlas, že absolvovaním konzultácie sa poskytovanie služby fitness mentoringu Belafe už začalo a tým stráca nárok na odstúpenie od zmluvy.

Uzavretie zmluvy

Po absolvovaní vstupnej konzultácie, upresnení podmienok členstva vo fitness mentoringu Belafe a po dohode záujemkyne s poskytovateľkou, dochádza k uzavretiu Zmluvy o členstve Belafe. Podpísaním zmluvy a uhradením členského poplatku sa záujemkyňa stáva členkou fitness mentoringu Belafe. Svojim podpisom zároveň potvrdzuje, že bola oboznámená a súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Poskytovateľka sa zaväzuje po pripísaní platby členského poplatku poskytnúť členke službu fitness mentoringu Belafe a to prostredníctvom:

  • úvodnej konzultácie,
  • prihlasovacích údajov a vstupu do kurzu,
  • vzorového jedálneho plánu,
  • online stretnutí / tréningov,
  • 1:1 telefonátu,
  • členstva v súkromnej skupine na platforme sociálnej siete.

Dodacie podmienky a cena

Členstvo vo fitness mentoringu Belafe sa poskytuje na minimálne 1 kalendárny mesiac odo dňa pripísania platby na účet poskytovateľky. Tento deň pripísania platby je zároveň splatným termínom na úhradu nasledujúcich mesačných členských poplatkov. Pre zotrvanie členky v Belafe je dôležité uhradiť mesačný členský poplatok včas a riadne vždy k stanovenému dátumu.

Prvý vstupný poplatok zahŕňa cenu aj 1.mesačného členstva v Belafe, ktorého výška je stanovená počas konzultácie. Poskytovateľka nie je platcom DPH, uvádzaná cena je konečná. Členka je viazaná cenou dohodnutou ústne počas konzultácie a je splatná vopred.
Cenu môže členka uhradiť: bankovým prevodom/vkladom na účet
Členka sa zaväzuje uhradiť cenu uvedenú vo faktúre do 3 pracovných dní od vystavenie faktúry. V prípade neuhradenia kúpnej ceny v danom termíne nebude členstvo vo fitness mentoringu Belafe poskytnuté.

Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na účet poskytovateľky.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je plnou súčasťou týchto VOP.
Členka má povinnosť prípadnú reklamáciu ohlásiť prostredníctvom elektronickej komunikácie, najmä emailom na info@belafe.com. V náležitostiach reklamácie je nutné uviesť meno, priezvisko, emailovú adresu, telefónny kontakt a predmet reklamácie. Členka bude kontaktovaná o priebehu vybavenia reklamácie prostredníctvom elektronickej komunikácie na diaľku. Reklamáciu poskytovateľka služieb vybaví bez zbytočného odkladu. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Členka je oprávnená aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s poskytovateľkou. Odstúpenie od zmluvy je potrebné zaslať v písomnej forme na adresu sídla poskytovateľky, alebo na emailovú adresu. V oznámení o odstúpení uvedenie členka meno a priezvisko, jej adresu, číslo (identifikáciu) faktúry, dátum objednávky a číslo účtu pre finančné vysporiadanie. Peniaze budú členke vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Členka nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom členky, ktorá vyhlásila, že bola riadne poučená o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že členka nie je spokojná so spôsobom, ktorým poskytovateľka vybavila jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že poskytovateľka porušila jej práva, členka má právo obrátiť sa na poskytovateľku so žiadosťou o nápravu. Ak poskytovateľka na žiadosť členky podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania členkou, členka má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Inšpektorát SOI pre bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi, pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Členka môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť aj platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zrušenie členstva Belafe

Poskytovateľka si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť členstvo Belafe a to bez predchádzajúceho upozornenia v prípade, že poskytovateľka zistí, že členka porušuje všeobencné obchodné podmienky , spôsobuje poskytovateľke škodu, kazí jej meno alebo šíri verejne nepravdivé alebo zavádzajúce informácie týkajúce sa poskytovateľky a jej stránok.

Konkurenčné doložka

Využitie informácií a poznatkov získaných členkou pri spolupráci s poskytovateľkou by mohlo poskytovateľke závažným spôsobom sťažiť činnosť. Členka sa preto zaväzuje, že za trvania spolupráce na základe tejto zmluvy a po dobu 1 roka (slovami: jeden rok) po skončení daného zmluvného vzťahu sa zdrží výkonu zárobkovej činnosti a podobnej aktivity zlučiteľnej s aktivitou poskytovateľky, ktorá by mala voči nej súťažnú povahu. Najmä teda sa členka zaväzuje, že nebude ako fyzická osoba podnikajúca vykonávať činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná s predmetom činnosti poskytovateľky a zároveň nebude ani faktickým (neformálnom) vlastníkom ani účastníkom na spoločnosti s rovnakým alebo obdobným predmetom podnikania.
Konkurencia sa vzťahuje na celú dobu trvania zmluvného vzťahu, rovnako ako kedykoľvek do budúcnosti. Pri porušení tejto povinnosti členky sa zaväzuje uhradiť poskytovateľke zmluvnú pokutu vo výške 15.000 EUR, ktorej úhradou nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Duševné vlastníctvo

Zneužitie prístupu k členstvu Belafe, jeho neoprávnené využívanie alebo vykonávanie neoprávnených úprav, napodobňovanie alebo kopírovanie obsahu nášho členstva a neoprávnené používanie označenia „Belafe“ sa v zmysle príslušných zákonov považujú za konanie porušujúce práva duševného vlastníctva poskytovateľky zakladajúce civilnoprávnu alebo aj trestnoprávnu zodpovednosť. Za neoprávnené používanie označenia „Belafe“ sa nepovažuje informácia o používaní služieb tzv. referencie členkou. Konanie členky, ktoré sa považuje za porušenie práv duševného vlastníctva poskytovateľa, je dôvodom na jednostranné ukončenie zmluvy, pričom výpovedná lehota je 24 hodín.
Členka má zakázané :
  • poskytovať svoje prihlasovacie údaje tretej strane,
  • zakázané zdieľať informácie zo služby fitness mentoringu Belafe na verejne dostupné miesta internetu (sociálne siete, úložiská a webové stránky),
  • poskytovať informácie  tretej strane.
V prípade, že členka poskytne svoje prihlasovacie údaje, alebo skopíruje obsah z našich produktov a uverejní na verejne dostupné miesto internetu, tak môže byť usvedčená z porušovania vlastníctva a obchodných podmienok a bude pokutovaná sumou 15 000 EUR.

Záverečné ustanovenia

Poskytovateľka si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia členky. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu členstva prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v danom momente podpísania Zmluvy o členstve Belafe. 
Podpisom Zmluvy o členstve Belafe členka prehlasuje, že si prečítala všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.belafe.com
Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 185/2015 Z.z., Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa: 8.6.2022